Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (the “GDPR”) has been in force since May 25, 2018. Due to the fact that we have received your personal data, pursuant to Article 13(1) of the GDPR we would like to inform you that:

 • The controller of your personal data is Systemics-PAB Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw at ul. Wołodyjowskiego 46B, 02-724 Warszawa.
 • If you have any doubts concerning the processing of your data, please contact us dane_osobowe@syspab.eu
 • Your personal data will be processed for recruitment purposes on the basis of the consent you have granted pursuant to Article 6(1)(a). The data required as part of the recruitment process includes: first and last name, parents’ first names, date of birth, place of residence, education, and employment history.
 • Your personal data may be received by: our employees and associates, our consultants and our IT and recruitment service providers.
 • As part of the recruitment process, your personal data will not be transferred to third countries without your prior express consent.
 • Your personal data will be kept until the completion of the recruitment cycle, but in no event longer than six months. If you withdraw your consent, the data will be promptly erased. You can withdraw your consent by contacting us at dane_osobowe@syspab.eu
 • You have the right to access your data, the right to rectify, restrict processing, erase or move such data, the right to withdraw consent (at any time, but without affecting the lawfulness of earlier processing) and the right to object (provided that pursuant to Article 21(1) of the GDPR, when submitting an objection, grounds relating to one’s particular situation must be stated). The above rights can be exercised by contacting us at dane_osobowe@syspab.eu
 • If you believe that our processing of your personal data violates personal data protection laws, you have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.
 • The provision of personal data is voluntary, but is prerequisite for inclusion in the recruitment process. If you refuse to provide your personal data, we will not be able to consider your application as part of our recruitment processes.
 • Your data will not be subjected to automated processing, including profiling.

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO). W związku z tym, że otrzymaliśmy Twoje dane osobowe, zgodnie z art. 13 ust. 1 tego rozporządzenia, informujemy uprzejmie, że

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Systemics-PAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-724, ul. Wołodyjowskiego 46B.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych, prosimy o kontakt pod adresem dane_osobowe@syspab.eu
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust 1 lit. a.). Dane niezbędne w procesie rekrutacyjnym obejmują: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy naszej firmy, konsultanci, podmioty świadczące nam usługi IT oraz rekrutacyjne.
 • W procesie rekrutacji, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że za Twoją uprzednią, wyraźną zgodą.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia cyklu rekrutacji, ale nie dłużej, niż przez 6 miesięcy. W przypadku cofnięcia zgody, dane zostaną usunięte niezwłocznie. Zgodę możesz cofnąć wykorzystując adres dane_osobowe@syspab.eu
 • Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia, prawo do cofnięcia zgody (w dowolnym momencie, ale bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania),  oraz prawo wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze swoją szczególną sytuacją). Prawa te można realizować wykorzystując adres dane_osobowe@syspab.eu
 • Jeśli uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem włączenia do procesu rekrutacji. W razie niepodania danych osobowych, nie będziemy mogli uwzględnić Twojej kandydatury w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.
 • Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane automatycznie, w tym profilowane.