Personal data controller general clause

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27,  2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (the “GDPR”) has been in force since May 25, 2018. Due to the fact that we have received personal data from you, pursuant to Article 13(1) of the GDPR we would like to inform you that:

 • The controller of your personal data is Systemics-PAB Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw at ul. Wołodyjowskiego 46B, 02-724 Warszawa. If you have any doubts concerning the processing of your data, please contact us by e-mail at dane_osobowe@syspab.eu or by regular mail. For more information on our company, please visit syspab.eu. The security of your data is very important to us, and we will use our best efforts to ensure that it is processed in a secure and lawful manner.
 • Your personal data will be processed in order to establish or maintain business contacts, provide information on Systemics Group’s products and services, and conduct marketing and promotional activities on the basis of your consent. In addition, it will be used to pursue our legitimate interests, take steps in connection with the execution and performance of contracts, and fulfill legal obligations. We process the following types of data: first name, last name, e-mail address, phone number, company name and position, and (where applicable) other contact details.
 • Depending on the tasks being carried out, your personal data may be received by individuals and entities that collaborate with us, such as our employees and associates, members of our group of companies, our clients, suppliers and service providers, and postal and courier companies, but only to the extent required to carry out the tasks specified by us as the data controller and within the framework of the applicable laws and regulations. In addition, the following entities may access the data in the performance of their responsibilities: our accounting, legal, auditing, consulting and financial service providers, and supervisory bodies acting in their official capacity.
 • Your personal data will not be transferred to entities based outside the European Economic Area, with the possible exception of Systemics Group companies. When transferring data to third countries, we will take the steps recommended by applicable laws and regulations in order to safeguard the data being transferred (e.g. by using contractual clauses approved by the European Commission).
 • Your personal data will be kept until your consent is withdrawn or for the time required to achieve the objectives or fulfill the obligations that arise from contracts or laws and regulations.
 • Individuals have the right to access their data, the right to rectify, restrict processing, erase or move such data, the right to withdraw consent (at any time, but without affecting the lawfulness of earlier processing) and the right to object (provided that pursuant to Article 21(1) of the GDPR, when submitting an objection, grounds relating to one’s particular situation must be stated). The above rights can be exercised by contacting us at dane_osobowe@syspab.eu .
 • We hope that this will not be necessary, but if you believe that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.
 • The provision of personal data is voluntary and enables us to establish and maintain business contacts, deliver marketing materials, notices, invitations and offers, and prepare and perform contracts. We do not collect information pertaining to behaviors or personal life, and the data we process will never be subject to profiling.

Administrator danych osobowych – klauzula ogólna

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO). W związku z tym, że otrzymaliśmy od Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 13 ust. 1 tego rozporządzenia, informujemy uprzejmie, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Systemics-PAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-724, ul. Wołodyjowskiego 46B. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, prosimy o kontakt pod adresem dane_osobowe@syspab.eu lub listownie. Informacje na temat spółki: syspab.eu. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas bardzo ważne, dołożymy więc starań, aby ich przetwarzanie było bezpieczne i zgodne z prawem.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania lub utrzymania kontaktów biznesowych, informowania o produktach i usługach grupy Systemics, prowadzenia marketingu i promocji, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, naszego uzasadnionego interesu, podjęcia działań związanych z zawarciem i realizacją umów, wypełnienia obowiązków prawnych. Na dane które przetwarzamy składają się: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy i stanowisko, ewentualnie inne dane kontaktowe.
 • W zależności od realizowanych zadań i wyłącznie w celu realizacji zadań wskazanych przez nas jako administratora danych oraz w ramach obowiązujących przepisów, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, mogą być osoby i podmioty z nami współpracujące, takie jak: nasi pracownicy, współpracownicy, spółki z naszej grupy kapitałowej, nasi klienci, dostawcy, usługodawcy, poczta, firmy kurierskie. Do tych danych w ramach wykonywania swoich obowiązków, mogą mieć także dostęp podmioty świadczące nam usługi rachunkowe, prawne, audytorskie, consultingowe, finansowe a także wykonujące swoje obowiązki organa kontrolne.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wyjątkiem mogą być firmy Grupy Systemics. W przypadku przekazywania danych do państw trzecich, podejmiemy zalecane w przepisach działania w celu zapewnienia ochrony przekazywanych danych (np. stosując zatwierdzone przez Komisję Europejską klauzule umowne).
 • Dane osobowe będą przechowywane do odwołania lub do czasu niezbędnego do realizacji celów, spełnienia obowiązków wynikających z zawartych umów i przepisów prawa.
 • Osobom fizycznym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia, prawo do cofnięcia zgody (w dowolnym momencie, ale bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania),  oraz prawo wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze swoją szczególną sytuacją). Prawa te można realizować wykorzystując adres dane_osobowe@syspab.eu .
 • Mamy nadzieję, że nie będzie ku temu podstaw, ale jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia o RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia nam nawiązanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, przekazywanie materiałów marketingowych i informacji, zaproszeń, ofert, przygotowania do zawarcia, realizowanie umów. Nie zbieramy informacji dotyczących zachowań albo życia prywatnego, przetwarzane dane nie będą podlegały profilowaniu.