EU Projects Systemics-PAB

Systemics-PAB Sp. z o.o. has been granted the EU financial projects. Below please find the related compulsory overview in Polish.

Nazwa projektu:
Wdrożenie strategii eksportowej w przedsiębiorstwie Systemics-PAB Sp. z o.o. nr umowy RPMA.03.02.02-14-6521/16-00

Cele projektu:
Celem projektu jest rozwój firmy SYSTEMICS-PAB poprzez wdrożenie strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty:
rozpoczęcie i intensyfikacja sprzedaży eksportowej

Wartość projektu ogółem: 1 043 398,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 399 419,74 PLN

Nazwa projektu:

Dofinansowanie projektu umowa nr PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 02.03.02-14-0050/15-00
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Tytuł projektu:
Opracowanie interaktywnego portalu analityczno – wizualizacyjnego danych pomiarowych jakości usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem geolokalizacji

Cele projektu:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania będącego odpowiedzią na potrzeby rynkowe, które będzie służyć do zaawansowanych analiz, wizualizacji, prezentacji na mapach oraz automatycznego generowania raportów pomiarowych jakości usług telekomunikacyjnych.

Planowane efekty:
Zwiększenie konkurencyjności firmy i jej usług dzięki możliwości oferowania interaktywnego dostępu do danych pomiarowych wraz z szeroką gamą przekrojów analiz i prezentacją na mapach.

Wartość projektu ogółem: 560.880,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 320.000,00 zł