Potrzeba takich badań wynika z tego, że wraz ze wzrostem wysokości, na której korzystamy z urządzeń komórkowych doświadczamy zwiększonego poziomu zakłóceń użytkowanych kanałów/bloków częstotliwości.

The need for such measurements arises because, as the altitude at which we use cellular devices increases, the level of interference with the channels and frequency blocks used also increases.

„Wraz z rozwojem nowych usług telekomunikacyjnych pojawiają się nowe wyzwania związane z zapewnieniem ich prawidłowego działania. Coraz częściej stykamy się wykorzystaniem sieci komórkowych do komunikacji z urządzeniami, które przemieszczają się nad naszymi głowami. W takich przypadkach musimy być pewni swojego bezpieczeństwa, a operatorzy takich usług ich prawidłowego działania. Aby zbadać takie przypadki korzystania z sieci trzeba korzystać z metod pomiaru w podobnych warunkach jak korzystanie z usługi” – mówi Jan Kondej, dyrektor techniczny Systemics-PAB Sp. z o.o.

“With the development of new telecommunications services, new challenges emerge to ensure their proper operation. We are increasingly seeing the use of cellular networks to communicate with devices that move above our heads. In such cases, we must ensure our security and that the operators can guarantee the proper operation of their services. To investigate such instances of network use, it is necessary to use measurement methods in conditions similar to those in which the service is used,” says Jan Kondej, technical director of Systemics-PAB Sp. z o.o.

Systemics-PAB wykonuje już badania jakości usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem dronów. Są to testy jakości usług transmisji danych dla różnych aplikacji i zastosowań. Potrzeba takich badań wynika z tego, że wraz ze wzrostem wysokości, na której korzystamy z urządzeń komórkowych doświadczamy zwiększonego poziomu zakłóceń użytkowanych kanałów/bloków częstotliwości. Powoduje to zauważalne pogorszenie transmisji danych, jakości usług wideo oraz utrudnienia w korzystaniu z sieci ze względu na niedopasowanie sytuacji radiowej do procedur zarządzania mobilnością i kierowania ruchem, które są planowane dla terminali abonenckich na poziomie ziemi.

Systemics-PAB already conducts quality tests of telecommunications services using drones. These tests evaluate the quality of data transmission services for various applications and uses. The need for such measurements arises because, as the altitude at which we use cellular devices increases, the level of interference with the channels and frequency blocks used also increases. This results in a noticeable deterioration of data transmission, quality of video services, and difficulties in using the network due to the mismatch between the radio conditions and the mobility and traffic management procedures designed for subscriber terminals at ground level.

Pogorszenie się jakości usług transmisji danych wraz ze wzrostem wysokości może wpływać na jakość obrazu otrzymywanego z urządzeń obserwacyjnych. Może wymagać korekty tras nalotów, aby jak najdłużej i w niezakłócony sposób przebywać na obszarach o dobrej jakości usług na danej wysokości. Drony mogą być też pomocne w identyfikacji źródeł zakłóceń. Systemics-PAB do pomiarów w powietrzu korzysta z dronów stałopłatowych jak i wirnikowych, na których montowane są terminale pomiarowe bądź analizatory widma częstotliwości.

The deterioration in the quality of data transmission services with increasing altitude can affect the quality of the images received from observation devices. Flight routes may need to be adjusted to remain in areas with good service at a given altitude for as long as possible and undisturbed. Drones can also help identify sources of interference. For airborne measurements, Systemics-PAB uses fixed-wing and rotor drones equipped with measurement terminals or frequency spectrum analyzers.