Telefonia komórkowa obecna jest w naszym życiu od 1996 roku. Przyzwyczailiśmy się do korzystania z jej możliwości i oczekujemy, że będzie dostępna wszędzie tam gdzie jesteśmy. Sprawa niedostępności usług lub ich dostępności ze słabą jakością jest od wielu lat tematem dyskusji nad sposobami ograniczenia obszarów wykluczenia cyfrowego. Konsultacje publiczne przed aukcją na rezerwację częstotliwości dla sieci 5G w paśmie 3,6GHz również poruszają ten temat. Zgodnie z założeniami UKE rozdysponowanie częstotliwości dla sieci 5G ma dać szansę operatorom na poprawienie jakości usług i poprawę ich dostępności w połączeniu z posiadanymi już pasmami częstotliwości. Ile się uda osiągnąć dowiemy się w przyszłości, a teraz możemy sprawdzić z jakiego poziomu dostępności startujemy.

W końcu marca 2023 roku Systemics-PAB Sp. z o.o. zbadał dostęp do usług sieci komórkowych i ich jakość na terenach pozamiejskich i poza głównymi szlakami drogowymi. Wielu z nas doświadczyło problemów z działaniem sieci komórkowych na takich obszarach i często w dyskusjach pojawiają się stwierdzenia, że wszystkie sieci nie najgorzej dają radę sobie w miastach, ale poza nimi sytuacja nie jest nie jest taka dobra.

Pamiętajmy o tym, że są to też obszary zamieszkałe przez cały rok przez lokalnych mieszkańców, dla których takie problemy to codzienność, a dużej alternatywy co do wyboru technologii dostępu do sieci i dostawcy usług tam nie ma. Jako obszar geograficzny badania wybrano tereny zbliżone do obszarów starych województw bialskopodlaskiego, radomskiego, siedleckiego i południowej części warszawskiego. Według Systemics jest on reprezentatywny dla obszarów pozamiejskich i zawiera też obszary wschodniej Polski zwyczajowo uważanej za niedoinwestowaną przez operatorów komórkowych.

Obraz1

Testy jakości usług metodą pomiarów w samochodach (drive tests) wykonywane były w godzinach 8:00-18:00. Długość trasy testowej to prawie 1800 km, pokonywanych ze średnią prędkością w granicach 35-50km/h. Do testów wykorzystano sprzęt pomiarowy szwajcarskiej firmy Swissqual AG w następującej konfiguracji:

Obraz2

Podsumowanie

Celem badania było przedstawienie informacji o poziomie usług oferowanych przez polskich operatorów komórkowych określonych przez zdefiniowane wskaźniki jakościowe. Uzyskane wartości wskaźników mogą być dla jednych użytkowników zadawalające, a dla innych już nie. Ma to ścisły związek z indywidualnymi oczekiwaniami klientów. Nowym elementem pomiaru było wprowadzenie testu interaktywnego, którego celem jest naśladowanie ruchu telekomunikacyjnego podczas spotkań online. Test w sposób ciągły generuje taki ruch, przez to pozwala na zidentyfikowanie miejsc w gdzie usługa połączeń online nie jest dostępna.
Stosowana przez Systemics metoda scoringu sprowadza się do oceny jakości usług w sieci w przedziale od 0-100 (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Raporcie Technicznym ETSI TR103559 wraz z najnowszymi ). Wprowadzony do badania test interaktywności jest opisany w ITU-T Recommendation G.1051.
Uzyskane w badaniu obszarów pozamiejskich wyniki zebrano poniżej, gdzie po lewej stronie mamy wyniki dla poszczególnych sieci, a po prawej informację o różnicy pomiędzy uzyskanym wynikiem, a wartością maksymalną możliwą do uzyskania w poszczególnych testach. Jak widać wyniki te odbiegają od oceny sieci w testach na obszarach miast i głównych dróg gdzie operatorzy uzyskują wyniki zbliżone do 90 punktów

Obraz3

Niedostępność usług

Jednym z kluczowych parametrów mierzonych podczas badania był brak dostępności do prawidłowo świadczonej usługi opisany przez wskaźnik połączeń nie spełniających kryterium prawidłowego połączenia (niekwalifikowanych). Połączenie niekwalifikowane to połączenie, które w czasie testu nie zostało poprawnie zestawione w określonym czasie lub nie zostało poprawnie rozłączone (przerwane) lub w czasie jego trwania jakość usługi nie spadła poniżej określonego poziomu np. liczba próbek mowy o złej jakości lub niskiej przepływności. Dla różnych testów procentowy udział połączeń testów niekwalifikowanych przedstawia się jak poniżej.

Dla usług głosowych:

Obraz4

 

Dla usług transmisji danych:

Obraz5

 

Dla usługi przeglądania stron WWW:

Obraz6

 

Dla usługi YouTube:

Obraz7

 

Dla usługi połączeń konferencyjnych (testy interactivity):

Obraz8

Stworzona na bazie wyników z testów interactivity ocena interactivity score przyznaje operatorom wyniki od 51,9% do 60,3%. Są to raczej niskie oceny, które nie gwarantują poprawnego świadczenia usługi połączeń konferencyjnych w wielu z badanych miejsc.

Szczegółowe wyniki w badania przedstawiono w szerszym raporcie pod adresem https://www.syspab.eu/pozamiejskich/. Zainteresowanych szczegółowymi informacjami dotyczącymi badania, metodologii i wyników zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy https://www.syspab.eu/contact/.