EU Projects

Systemics-PAB Sp. z o.o. has been granted a bon innovation from the EU financial projects. Below please find the related compulsory overview in Polish.

Nazwa:
Dofinansowanie projektu umowa nr PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 02.03.02-14-0050/15-00
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Tytuł projektu:
Opracowanie interaktywnego portalu analityczno – wizualizacyjnego danych pomiarowych jakości usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem geolokalizacji

Cele projektu:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania będącego odpowiedzią na potrzeby rynkowe, które będzie służyć do zaawansowanych analiz, wizualizacji, prezentacji na mapach oraz automatycznego generowania raportów pomiarowych jakości usług telekomunikacyjnych.

Planowane efekty:
Zwiększenie konkurencyjności firmy i jej usług dzięki możliwości oferowania interaktywnego dostępu do danych pomiarowych wraz z szeroką gamą przekrojów analiz i prezentacją na mapach.

Wartość projektu ogółem: 560.880,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 320.000,00 zł